Home DesignInterior Design “Co-living space” ที่พักอาศัยแบบอยู่ร่วมกันใน กทม. จากโครงการ มอบพื้นที่ชีวิตเพื่ออนาคตของชาติ